Podmínky ochrany osobních údajů

 

Společnost Cotex spol. s.r.o., IČ: 63497905 se sídlem: Svážná 1, 634 00 Brno Česká Republika, zapsána v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22540 je provozovatelem  internetového obchodu www.cloogo.cz ,   jehož prostřednictvím dochází k prodeji zboží. Při činnostech spojených s prodejem zboží prostřednictvím e-shopu dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Cílem je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu, při návštěvách souvisejících internetových stránek, jakož i jiných kontaktech se zákazníky nebo potenciálními zákazníky.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Osobním údajům věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.

 

1. Osobní údaje zpracovávané Cotex spol. s. r.o.

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Adresa pobytu či doručovací adresa

Heslo v zašifrované podobě

Profilové informace jako věk a pohlaví

 

Cotex spol.s.r.o.dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

IP adresa

Soubory cookies

Údaje o prohlížeči a zařízení

Geografické údaje

Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)

Případně jiný online identifikátor

 

Cotex spol.s.r.o.zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 

2. Účel zpracování Vašich osobních údajů

1.     Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu je nezbytné pro samotné uzavření kupní smlouvy, její  následné realizace a dodání objednaného zboží.

2.     Objednáte-li si na www.cloogo.cz zboží, Cotex spol. s.r.o. zpracovává Vaše jméno, příjmení, adresu pobytu nebo doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Sdělení těchto údajů je nezbytné pro uzavření či změnu kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, a také k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

3.     Zaregistrujete-li se jako uživatel www.cloogo.cz, Cotex spol. s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za vedením Vašeho zákaznického účtu. Právním titulem je jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a v neposlední řadě plnění zákonných daňových povinností. S vedením Vašeho zákaznického účtu Cotex spol. s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje jako je jméno a příjmení, adresa pobytu nebo doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace – věk a pohlaví, dále potom údaje, které se týkají uskutečněných nákupů – datum nákupu, druh zboží a cena.

4.     Při vyřizování reklamací Cotex spol. s.r.o. shromažďuje a uchovává Vaše jméno, příjmení, adresu pobytu či doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, transakční historii objednávek a údaje o zakoupeném zboží.

5.    V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Cotex spol. s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory,a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Cotex spol. s.r.o. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání zasílání personalizovaných nabídkových e - mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

6.     Zpracování Vašich osobních údajů za účelem jakékoli reklamy si můžete kdykoli rozmyslet a své rozhodnutí nám sdělit prostřednictvím e-mailu  cloogo@cotex.cz.

 3. Soubory cookies a jejich použití

1.     Používáte-li www.cloogo.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Cotex spol. s.r.o. na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování zájmu o zboží.

2.     Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Ten je uloží ve Vašem počítači. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, nicméně osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

3.     Cookies zjednodušují prohlížení webových stránek a pomáhají Vám pohodlněji nakupovat na e-shopu. Dále zajišťují bezpečné přihlášení, ověření uživatele, jsou prevencí podvodného využití přihlašujících pověření a chrání uživatelská data před přístupem neautorizovaných stran. Díky cookies nemusí uživatel zadávat pokaždé znovu přihlašující údaje. Cookies také používáme k analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmu uživatelů, dle zájmu uživatele nabízíme reklamu.

4.    Používáním cloogo.cz souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. V případě, že tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

4. Doba uchovávání Vašich osobních údajů

V případě zakoupení zboží na cloogo.cz, Cotex spol.s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností a dále pak po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby za zboží. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10-ti  let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

Na základě zpracování Vašeho souhlasu se zpracováním  osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu dle zákona 480/2004 Sb., budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5-ti let nebo do doby, dokud souhlas sami neodvoláte. Odvoláte-li svůj souhlas, nebude to mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů prováděných ze strany Cotex spol. s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

 5. Kdo všechno bude mít přístup k Vašim osobním údajům ?

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

Osoby, které pro Cotex spol. s.r.o. zajišťují technický provoz určité služby nebo provozovatelé technologií, které Cotex spol. s.r.o. pro tyto služby využívá - typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů.

Osoby, zajišťující expedici zboží objednaného na www.cloogo.cz zákazníkům

 

6. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Cotex spol. s.r.o. 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

1.    Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů(pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);

2.     Právo na přístup k osobním údajům(právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Cotexem spol.s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ).

 

3.    Právo na přenesení údajů(právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

4.     Právo na opravu(právo požadovat, aby  Cotex spol.s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

5.    Právo na omezení zpracování(právo požadovat, aby Cotex spol.s.r.o.  omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Cotex spol.s.r.o.  ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Cotex spol.s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);

6.    Právo na výmaz(právo požadovat, aby Cotex spol.s.r.o. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Cotex spol.s.r.o. zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Cotex spol.s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

7.  Právo vznést námitku(právo požadovat, aby Cotex spol.s.r.o.  přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

8.   Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jak můžete Cotex spol.s.r.o. kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Cotex spol.s.r.o. písemně na adrese Sladovnická 4, Brno 620 00  či na tel. č. +420 777 925 929 nebo e-mailové adrese cloogo@cotex.cz